Tác giả

Thành viên
Sỹ Nguyên

Sỹ Nguyên

Họ tên: Phạm Sỹ Nguyên
Bút danh: Sỹ Nguyên
Skype: synguyenfpt
Facebook: https://www.facebook.com/synguyenfpt
Twitter: https://twitter.com/synguyenfpt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/synguyenfpt