Chính thức tăng lương tối thiểu 6% cho người lao động từ 1/7

Theo nghị định, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng tăng lên bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Chính thức tăng lương tối thiểu 6% cho người lao động từ 1/7 - thumbnail

Ngày 12/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Cụ thể, nghị định này áp dụng cho các đối tượng:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
 • Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.
 • Các cơ quan, tổ chức, người lao động khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.
  Chính thức tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1/7
  Chính thức tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1/7

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%

Theo nghị định, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Theo đó, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, trong đó: Vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng, vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Các mức lương tối thiểu nói trên tăng bình quân 6% (tức tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên gồm tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ (tính đến hết năm 2023) và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%
Tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm căn cứ để thỏa thuận và thanh toán lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc vị trí, chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Cụ thể, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

 • Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.
 • Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.
  Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.  
  Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.  

Bên cạnh đó, việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.  

Như vậy, nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, thay thế cho Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tổi thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.