Hai điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn từ 15/8

Hai điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn từ 15/8
Từ ngày 15/8, Thông tư 03/2021/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực, nhiều công chức quan tâm, thắc mắc về điều kiện để được tăng lương trước hạn.

Theo quy định, để được tăng lương trước hạn, công chức cần đáp ứng đủ điều kiện dưới đây:

1. Công chức sẽ được tăng lương trước thời hạn nếu lập thành tích xuất sắc

Cụ thể, trong trường hợp này điều kiện để được tăng lương trước hạn đã được nêu cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ, như sau:

Với cán bộ viên chức trong quá trình công tác đã lập được thành tích xuất sắc sẽ được xem xét và nâng bậc lương trước thời hạn, trong điều kiệu những cá nhân này đáp ứng đủ những yêu cầu sau đây:

Để được tăng lương trước hạn, công chức cần đáp ứng 2 điều kiện này - Ảnh 1
Để được tăng lương trước hạn, công chức cần đáp ứng 2 điều kiện này - Ảnh minh họa

- Các cấp có thẩm quyền có quyết định công nhận bằng văn bản của về việc cá nhân này đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trong ngạch hoặc trong chức danh của mình, cá nhân này chưa được xếp bậc lương cuối cùng.

- Trong thời gian giữ bậc, cá nhân này đã đạt đủ các tiêu chuẩn:

+ Với các cán bộ, công chức: Trong quá trình công việc, được cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên nhưng về năng lực còn hạn chế; Các các nhân này trong nhiệm vụ được giao không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức như cảnh cáo, khiển trách, giáng chức hay cách chức.

+ Đối với viên chức: Trong quá trình công việc, được các đơn vị chức năng có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đồng thời không vi phạm kỷ luật, không bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Để được tăng lương trước hạn, công chức cần đáp ứng 2 điều kiện này - Ảnh 1

- Để được nâng bậc lương thường xuyên, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, cán bộ viên chức này còn thiếu từ 12 tháng trở xuống.

Lưu ý: Dù lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhưng cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được nâng bậc lương trước thời hạn nếu nhiệm vụ này đã thực hiện 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

2. Đối với trường hợp có thông báo nghỉ hưu

Xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

- Trong ngạch hoặc trong chức danh, cá nhân này chưa được xếp bậc lương cuối cùng.

- Trong thời gian giữ bậc, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ các yêu cầu như sau:

Để được tăng lương trước hạn, công chức cần đáp ứng 2 điều kiện này - Ảnh 1

+ Trường hợp là cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện công việc được giao, đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng về năng lức còn hạn chế; Suốt quá trình công tác, cá nhân này không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức như giáng chức, khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cơ quan chức năng có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian thực hiện công tác. Đồng thời người này không vi phạm kỷ luật, không bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong quá trình làm việc.

- Để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, tính từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu, cán bộ công chức này còn thiếu từ 12 tháng trở xuống.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê