Hà Nội: 10 trường THPT lấy điểm chuẩn đầu vào chỉ 3-4 điểm mỗi môn