Tác giả

Thành viên
Đặng Kiên

Đặng Kiên

Họ tên: Lý Đặng Kiên
Bút danh: Đặng Kiên